دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 12                   کاربران مهمان: 40
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرتضی محمد مطور
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرتضی محمد مطور
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ساجده سالمی پوریان
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو بهدخت علوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فرشید ممبینی
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو احترام السادات مهدوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: جلال طعمی
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو جلال طعمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ولید عبدی پور
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو فرشید ممبینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عباس کریمی
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عباس کریمی
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو عباس کریمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو عباس کریمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو عباس کریمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو عباس کریمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمدمهدی حکمت پارسا
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی باغ بهشتی
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: صدور کد
صادق سعدانی برای پایان نامه دانشجو علی باغ بهشتی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی رنجبری
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: پگاه عباسیان
تاریخ:
1398/11/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیراحمد محمدی
تاریخ:
1398/11/01
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو پگاه عباسیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:عیسی بنی نعیمه
دانشجو: علی شهابی نسب
تاریخ:
1398/11/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمود لک
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: پرستو مسعودی
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو محمدمهدی حکمت پارسا کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: کامران اسکندری
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میعاد ساعی پور
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو رضا شهبازی فومشی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو میعاد ساعی پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: روح اله پورارشد
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: میعاد ساعی پور
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین مطوری
دانشجو: میعاد ساعی پور
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجتبی شیخی پور
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: شیروان قنواتی
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو مجتبی شیخی پور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو قاسم هاشمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو حمید کوراوند تخت سبزی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: صدور کد
منی صفاری برای پایان نامه دانشجو حامد عباسیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/10/30

سوالات متداول